Polityka prywatności

 

A. Administrator Danych Osobowych.

 

1.      Administrowanie Twoimi danymi osobowymi w ramach Kangu24 (dalej również jako Kangu Self Storage) odbywa się na zasadzie współadministrowania, o którym mowa w art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1. z późn. zm.) – dalej również jako „RODO”.

2.      Współadministratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

3.     Współadministratorami Twoich danych osobowych jest spółka Kangu Self Storage Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000589820, NIP: 7822599073, 363151456, kapitał zakładowy: 7770000,00 zł) oraz spółka-oddział (patrz punkt 5.), u której złożyłeś zamówienie.

4.     Pełną odpowiedzialność (solidarnie) za wypełnianie obowiązków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych ponosi spółka Kangu Self Storage Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000589820, NIP: 7822599073, 363151456, kapitał zakładowy: 7770000,00 zł) oraz spółka-oddział (patrz punkt 5.), która realizuje sprzedaż (zamówienie) na rzecz beneficjenta danych osobowych.

5.      Możesz wykonywać prawa wynikające z przetwarzania Twoich danych osobowych wobec któregokolwiek ze współadministratorów odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Wykonanie przez Ciebie prawa ma skutek dla wszystkich współadministratorów, co oznacza, że dane uprawnienie zostanie zrealizowane u każdego ze współadministratorów z osobna, jak i u wszystkich łącznie.

6.      Spółki-oddziały, to odpowiednio (w zależności od lokalizacji magazynu) spółki wskazane w Regulaminie sklepu internetowego Kangu24.

7.      Niezależnie od powyższego możesz wykonywać przysługujące Tobie prawa wobec każdego ze współadministratorów, to znaczy: wobec spółki Kangu Self Storage Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000589820, NIP: 7822599073, 363151456, kapitał zakładowy: 7770000,00 zł) oraz spółka-oddział (patrz punkt 5.) oraz spółki-oddziału, której dotyczy Twoje zamówienie.

 

B. Bezpieczeństwo i poufność danych

 

1.    Dążymy do zapewnienia najwyższych standardów technicznych
i organizacyjnych w ochronie Twoich danych i dbamy o ich bezpieczeństwo.

2.    Dokładamy wszelkich starań by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo
i prywatność Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

3.    Przesyłamy tylko wiadomości na których treść wyraziłeś zgodę lub takie, które są konieczne z uwagi na treść powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.    Powierzone przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

 

C. Uprawnienia.

 

1.    Masz prawo żądać dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania
i poprawiania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania w każdym czasie usunięcia lub zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

2.   Masz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli są one przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kangu Self Storage lub strony trzeciej

3.    Na wpisany przez Ciebie adres email zostanie przesłana wiadomość email
z potwierdzeniem.

4.    Powierzone przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5.    Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w zakresie realizacji niniejszego uprawnienia dostępne jest na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

D. Automatyzacja i profilowanie.

 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania rozumianego jako forma zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych,
w szczególności do analizy lub prognozy Twojej sytuacji ekonomicznej lub wiarygodności.


E. Cele przetwarzania danych osobowych.


Dane osobowe wykorzystane będą przez Administratora Danych między innymi
w celu:

1)     umożliwienia korzystania z https://sklep.kangu24.com w celu zapoznania się z ofertą Kangu Self Stroage, zakresem usług świadczonych przez Kangu Self Storage oraz informacjami o Kangu Self Storage (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2)     składania zapytań ofertowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

3)     wypełniania obowiązków wynikających z wykonywanej przez współadministratora działalności gospodarczej (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. c) RODO),

4)     kierowania ewentualnych roszczeń oraz zabezpieczenia interesów prawnych i ekonomicznych Kangu Self Storage (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. e) i f) RODO).

 

F. Powierzenie danych osobowych.


Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone:

1)     podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych w oparciu
o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np.: Policja, Sąd, Prokuratura, Komornik Sądowy);

2)     podmiotom, którym współadministrator powierza wykonanie określonych czynności prawnych lub faktycznych związanych z dochodzeniem roszczeń lub wykonywaniem uprawnień, a w tym:

a)     adwokaci lub radcowie prawni wykonujący usługi pomocy prawnej na rzecz współadministratora,

b)     pośrednicy w obszarze płatności – dostawcy usług pieniądza elektronicznego, operatorzy systemów płatności.

 

G. Skontaktuj się z nami.

Punktem kontaktowym w rozumieniu art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1. z późn. zm.) jest:

1)     do kontaktu w formie dokumentowej lub pisemnej: Kangu Self Storage Sp. z o.o., ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań,

2)     do kontaktu w postaci elektronicznej: ochronadanych@kangu24.com,

3)     do kontaktu osobistego lub telefonicznego: siedziba lub telefon współadministratora wskazanego w lit. A pkt. 5.

 

H. Źródło wymogu podania danych i konsekwencje ich nie podania.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a tym samym konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu kangu24.com.